Τα σάρωσε όλα ο Δημήτρης Οικονόμου πρώτος σε σταυρούς

0
583

Τα σάρωσε όλα ο Δημήτρης Οικονόμου πρώτος σε σταυρούς

Ο δυναμισμός του ο χαρακτήρας του και η δουλειά του έδωσαν για μια ακόμη φορά  την πρώτη θέση στον Δημήτρη Οικονόμου στο Παπάγο. Κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Ο Δημήτρης Οικονόμου είναι πρώτος των πρώτον από όλους τους υποψηφίους του Ηλία Αποστολόπουλο και από τον Χολαργό αφού  συγκεντρώνοντας 1.606 ψήφους.

Συγχαρητήρια στον Δημήτρη Οικονόμου και στην δουλεία του

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ νν