Βριλήσσια: Προσωρινοί Πίνακες Βρεφών-Νηπίων

0
371

Βριλήσσια: Προσωρινοί Πίνακες Βρεφών-Νηπίων

Βριλήσσια:Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την αρμόδια Επιτροπή και την έγκριση των προσωρινών πινάκων από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» αναρτώνται οι πίνακες.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Βριλήσσια: Προσωρινοί Πίνακες Βρεφών-Νηπίων
Βριλήσσια: Προσωρινοί Πίνακες Βρεφών-Νηπίων

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την αρμόδια Επιτροπή και την έγκριση των προσωρινών πινάκων από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» αναρτώνται οι κάτωθι πίνακες:
1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΡΕΦΩΝ
2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΡΕΦΩΝ
3. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΡΕΦΩΝ
4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
6. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΩΝ

Ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων μπορούν να υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησής τους και συγκεκριμένα από 08.07.2019 έως και 10.07.2019 εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Ένσταση επί προσωρινού πίνακα κατάταξης» στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Βριλησσίων (Λ. Πεντέλης 62) και ώρες 08:00 – 16:00.

Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και να επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά.

Όλες οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων.

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, θα αναρτηθούν οι οριστικοί Πίνακες.