Χαμός αυτή την στιγμή στον δήμο Παπάγου – Χολαργού

0
313
Χαμός αυτή την στιγμή στον δήμο Παπάγου - Χολαργού
Χαμός αυτή την στιγμή στον δήμο Παπάγου - Χολαργού

Χαμός αυτή την στιγμή στον δήμο Παπάγου – Χολαργού

Βροχή, χαλάζι, και πάρα πολλούς κεραυνούς είχαμε πριν από λίγα λεπτά στον δήμο Παπάγου- Χολαργού. Οι βροντές να αναφέρουμε και οι αστραπές ήταν πάρα πολύ δυνατές με αποτέλεσμα να ακούγονται αλλά και να φαίνονται από παντού.

Δείτε βίντεο από την νεροποντή που ευτυχώς δεν κράτησε πάρα πολύ.

Χαμός αυτή την στιγμή στον δήμο Παπάγου - Χολαργού
Χαμός αυτή την στιγμή στον δήμο Παπάγου – Χολαργού
Χαμός αυτή την στιγμή στον δήμο Παπάγου – Χολαργού
Σ τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι τ η Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι τ η ς