Κλήρωση θέσεων πωλητών εορτασμού Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης 

0
212
Κλήρωση θέσεων πωλητών εορτασμού Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης 
Κλήρωση θέσεων πωλητών εορτασμού Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης 
διαφήμιση

Κλήρωση θέσεων πωλητών εορτασμού Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης 

Στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου-Χολαργού , στην Περικλέους 55, συνήλθε την 16η του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ. , η επιτροπή διενέργειας κλήρωσης θέσεων πωλητών στην εμποροπανήγυρη για τον εορτασμό του Ι.Ν. της Παναγίας Φανερωμένης (1627/10-7-2019 Απόφαση Δημάρχου) και διεξήγαγε κλήρωση για τις θέσεις που καταλαμβάνει κάθε πωλητής.

Κληρωθείσες θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 12.30 μμ, προκειμένου να καταβάλλουν το αναλογούν παράβολο και να κατοχυρώσουν τις κληρωθείσες επ΄ονόματί τους θέσεις.
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης επισυνάπτονται στο συνημμένο πίνακα.

_ΚΛΗΡΩΣΗΣ_2019

Κλήρωση θέσεων πωλητών εορτασμού Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης 
Κλήρωση θέσεων πωλητών εορτασμού Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης

ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π