Χωρίς κανένα πρόβλημα από το σεισμό δήλωσε ο Ηλίας Αποστολόπουλος

0
110
Χωρίς κανένα πρόβλημα από το σεισμό δήλωσε ο Ηλίας Αποστολόπουλος
Χωρίς κανένα πρόβλημα από το σεισμό δήλωσε ο Ηλίας Αποστολόπουλος

Χωρίς κανένα πρόβλημα από το σεισμό δήλωσε ο Ηλίας Αποστολόπουλος

Κανένα πρόβλημα δεν υπήρχε από τον σεισμό που έγινε πολύ αισθητός και στον δήμο Παπάγου – Χολαργού μας ανέφερε ο δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολόπουλος μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του.

Δύο ώρες μετά τον δυνατό σεισμό και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στον δήμο μας. Κανένας άνθρωπος δεν πήρε τηλέφωνο στον δήμο ούτε αναφέρθηκε καμία ζημιά στις υπηρεσίες του δήμου.

Για μια περίπου ώρα υπήρχε πρόβλημα τις επικοινωνίες ενώ τα σταθερά για αρκετή ώρα είχαν κοπεί.

Τέλος καλό όλα καλά…

Χωρίς κανένα πρόβλημα από το σεισμό δήλωσε ο Ηλίας Αποστολόπουλος
Χωρίς κανένα πρόβλημα από το σεισμό δήλωσε ο Ηλίας Αποστολόπουλος
 τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω
ι ά ν θ ρ ω
π ο ι τ