Ελεύθερη είσοδος ΚΕΑ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

0
144
Ελεύθερη είσοδος ΚΕΑ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Ελεύθερη είσοδος ΚΕΑ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
διαφήμιση

Ελεύθερη είσοδος ΚΕΑ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Ενημερώνουμε τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ότι στο πλαίσιο ενεργοποίησης του 2ου Πυλώνα και διασύνδεσης των ωφελούμενων του ΚΕΑ με κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά, τα μέλη κάθε νοικοκυριού το οποίο έχει ενταθεί στις δράσεις του ΚΕΑ, μπορούν να επισκέπτονται δωρεάν τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους του επισυναπτόμενου αρχείου.

Επισημαίνεται  ότι για να εισέλθουν δωρεάν οι δικαιούχοι του ΚΕΑ στους χώρους που επιθυμούν θα πρέπει να έχουν μαζί τους Δελτίο Ταυτότητας, καθώς και εκτυπωμένη τη σχετική Βεβαίωση,  η οποία εκτυπώνεται από τους ίδιους τους δικαιούχους ή χορηγείται από το Κέντρο Κοινότητας.

Δείτε τους Αρχαιολογικούς Χώρους

Ελεύθερη είσοδος ΚΕΑ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Ελεύθερη είσοδος ΚΕΑ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Ελεύθερη είσοδος ΚΕΑ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π