Δικτύου Πολιτών: για Λεωφορειακή γραμμή μεταμεσονύκτιας λειτουργίας

0
243
Δικτύου Πολιτών: για Λεωφορειακή γραμμή μεταμεσονύκτιας λειτουργίας
Δικτύου Πολιτών: για Λεωφορειακή γραμμή μεταμεσονύκτιας λειτουργίας

Δικτύου Πολιτών: για Λεωφορειακή γραμμή μεταμεσονύκτιας λειτουργίας

Δικτύου Πολιτών: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, στη συνεδρίαση του της 20ης Ιουνίου 2019, έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση μας για την υποβολή αιτήματος στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) για την εξυπηρέτηση του άξονα της Λεωφόρου Μεσογείων τις νυχτερινές ώρες από τη γραμμή EXPRESS Χ 95 του Αεροδρομίου, με άρση του ειδικού καθεστώτος λειτουργίας τις μεταμεσονύκτιες ώρες, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι εργαζόμενοι με νυχτερινές βάρδιες και η νεολαία των Δήμων της περιοχής μας.

Δικτύου Πολιτών: για Λεωφορειακή γραμμή μεταμεσονύκτιας λειτουργίας
Δικτύου Πολιτών: για Λεωφορειακή γραμμή μεταμεσονύκτιας λειτουργίας

Σε συνέχεια των μέχρι σήμερα ενεργειών μας, προκειμένου να διευρύνουμε τη στήριξη του αιτήματος στον ΟΑΣΑ, στείλαμε επιστολή στους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια των όμορων της Λεωφόρου Μεσογείων Δήμων (Αγίας Παρασκευής, Παλλήνης, Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου) προτείνοντας να λάβουν αντίστοιχες αποφάσεις και να υποβάλουν το ίδιο αίτημα στον ΟΑΣΑ.

 

Επισυνάπτουμε την ομόφωνη απόφαση 141 / 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού και την επιστολή μας στους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια των ως άνω Δήμων.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή

του  ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Χολαργού – Παπάγου

Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για λειτουργία νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής
στον άξονα της Λεωφόρου Μεσογείων (υπ΄ αριθ. 15206/2019 έγγραφο του κου Περικλή Ζήκα –
Επικεφαλής «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου»)
Πρακτικό τής με αριθ. 09/2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της 20ής
του μηνός Ιουνίου, του έτους 2019.
Στον Χολαργό σήμερα, 20.06.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 15451/14.06.2019
πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με
τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση 24 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου Αθανάσιος Βαλυράκης Δημήτριος Τούτουζας
Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη Γεωργία Αρβανίτη Αικατερίνη Φασούλη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Μαρία Δημητριάδου Νικόλαος Στάππας
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου Βασιλική Μπουφούνου Γεωργία Μπρέμπου
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη Μιχαήλ Τράκας Γεώργιος Ρεμούνδος
Βικτωρία Νικάκη Βασίλειος Σιαμάνης Χριστίνα Πολυκαλά
Δήμητρα Ρουφογάλη Αθανάσιος Χαρακτινιώτης Νικόλαος Κουτάκης
Αγλαΐα Σουρανή Περικλής Ζήκας Νικόλαος Καραγιάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χρύσα Παρίση Ιωάννης Σκουτέρης Νικόλαος Αποστολόπουλος
Μιχαήλ Χατζής Κων/νος – Πολυχρόνης Τίγκας Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Τσουροπλής Ιωάννης Κεχρής Παναγιώτης Δεμέστιχας
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).
Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων
Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος
κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 15
ο
θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,
έδωσε τον λόγο στον επικεφαλής της παράταξης «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου» κο Περικλή Ζήκα, ο
οποίος ανέφερε τα κάτωθι:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Οι υφιστάμενες 4 λεωφορειακές γραμμές και 1 γραμμή τρόλεϊ 24ωρης λειτουργίας (Χ14 Σύνταγμα –
Κηφισιά, 040 Πειραιάς – Σύνταγμα, 500 Πειραιάς – Κηφισιά, 790 Γλυφάδα – Περιστέρι, Τρόλεϊ 11 Α. Πατήσια –
Παγκράτι – Ν. Ελβετία) δεν καλύπτουν / εξυπηρετούν τον άξονα της Λεωφόρου Μεσογείων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε καταστήματα του κέντρου της Αθήνας με
νυχτερινά ωράρια λειτουργίας, αλλά και οι νέοι/ες που βγαίνουν να διασκεδάσουν στο κέντρο της Αθήνας και
είναι κάτοικοι στους όμορους της Λεωφόρου Μεσογείων Δήμους (Παπάγου – Χολαργού, Φιλοθέης – Ψυχικού,
Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης), να υποχρεώνονται στη χρήση του ταξί με διπλή νυχτερινή
ταρίφα, ή να αναμένουν την έναρξη των πρώτων πρωϊνών δρομολογίων των ΜΜΜ.
Το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας της γραμμής 3 του Μετρό κατά 2 ώρες κάθε Παρασκευή και Σάββατο
βράδυ, σίγουρα βοηθάει, αλλά δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Στο πλαίσιο της «Μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης αξιολόγησης του υφιστάμενου συγκοινωνιακού δικτύου
και προδιαγραφής παρεμβάσεων για την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς» που βρίσκεται σε εξέλιξη,
χρειάζεται να ενταχθεί και ο σχεδιασμός και η λειτουργία νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής στον άξονα της
Λεωφόρου Μεσογείων.
Εναλλακτικά, η γραμμή EXPRESS Χ 95 του Αεροδρομίου, με άρση των περιορισμών επιβίβασης –
αποβίβασης για τις νυχτερινές ώρες, μπορεί να εξυπηρετήσει τον άξονα της λεωφόρου Μεσογείων.
Στις 24-05-2019 καταθέσαμε στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) επιστολή
(αριθ. πρωτ. 8234/24-05-2019) ζητώντας να εξετάσουν τη λειτουργία νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής στον
άξονα της Λεωφόρου Μεσογείων.
Η απάντηση του ΟΑΣΑ (αριθ. πρωτ. 8714/04-06-2019) είναι καταρχήν αρνητική, πλην όμως αφήνει ανοιχτό
το ζήτημα να εξεταστεί η πρόταση στο μέλλον.
Με δεδομένη την κατάσταση που περιγράφεται στην απάντηση του ΟΑΣΑ, προτείνουμε το Δημοτικό
Συμβούλιο να λάβει απόφαση και να υποβάλλει αίτημα στον ΟΑΣΑ για την εξυπηρέτηση του άξονα λεωφόρου
Μεσογείων τις νυχτερινές ώρες από τη γραμμή EXPRESS Χ 95 του Αεροδρομίου, με άρση του ειδικού
καθεστώτος λειτουργίας, δηλαδή άρση των περιορισμών επιβίβασης – αποβίβασης τις μεταμεσονύκτιες ώρες.
Μετά τα μεσάνυχτα, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και η επιβατική κίνηση
στη γραμμή EXPRESS Χ 95 είναι περιορισμένη. Η άρση λοιπόν των υφιστάμενων περιορισμών επιβίβασης –
αποβίβασης είναι εφικτή, θα ενισχύσει τα έσοδα του ΟΑΣΑ και κυρίως θα εξυπηρετήσει τους εργαζόμενους και
τη νεολαία της περιοχής μας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραπάνω πρόταση του επικεφαλής της παράταξης «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου»,
σχετικά με την υποβολή αιτήματος στον ΟΑΣΑ για την εξυπηρέτηση του άξονα λεωφόρου Μεσογείων τις
νυχτερινές ώρες από τη γραμμή EXPRESS Χ 95 του Αεροδρομίου, με άρση τού ειδικού καθεστώτος λειτουργίας,
δηλαδή άρση τών περιορισμών επιβίβασης – αποβίβασης τις μεταμεσονύκτιες ώρες.
Άλλωστε μετά τα μεσάνυχτα, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και η επιβατική
κίνηση στη γραμμή EXPRESS Χ 95 είναι περιορισμένη. Η άρση λοιπόν των υφιστάμενων περιορισμών
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
επιβίβασης – αποβίβασης είναι εφικτή, θα ενισχύσει τα έσοδα του ΟΑΣΑ και κυρίως θα εξυπηρετήσει τους
εργαζόμενους και τη νεολαία τής περιοχής μας.
Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Οικονόμου, Ειρήνη
Βεντουζά – Παπανικολάου, Μιχαήλ Τράκας, Βασίλειος Σιαμάνης, Αθανάσιος Χαρακτινιώτης, Δημήτριος
Τούτουζας και Γεώργιος Ρεμούνδος.
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 141/2019.
Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Τράκας Αθανάσιος Βαλυράκης
Τα Μέλη
Μ. Αθανασάκου – Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ.
Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Π. Ζήκας, Α. Φασούλη, Ν. Στάππας, Γ. Μπρέμπου, Χ. Πολυκαλά, Ν.
Κουτάκης, Ν. Καραγιάννης.

 

Επιστολή στους δημάρχους και στα Δημοτικά Συμβούλια 

Προς

– Τον Δήμαρχο & το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγίας   Παρασκευής

– Τον Δήμαρχο & το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης

– Τον Δήμαρχο & το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

– Τον Δήμαρχο & το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χαλανδρίου

 

 

Χολαργός, 22 Ιουνίου 2019

 

Θέμα :   Λειτουργία νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής στον άξονα της Λεωφόρου Μεσογείων

 

Αγαπητές /-οί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή σας ζητώ να εξετάσετε την υποβολή αιτήματος στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) για τη λειτουργία νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής στον άξονα της Λεωφόρου Μεσογείων.

Οι υφιστάμενες 4 λεωφορειακές γραμμές και 1 γραμμή τρόλεϊ 24ωρης λειτουργίας (Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά, 040 Πειραιάς – Σύνταγμα, 500 Πειραιάς – Κηφισιά, 790 Γλυφάδα – Περιστέρι, Τρόλεϊ 11 Α. Πατήσια – Παγκράτι – Ν. Ελβετία) δεν καλύπτουν/εξυπηρετούν τον άξονα της Λεωφόρου Μεσογείων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε καταστήματα του κέντρου της Αθήνας με νυχτερινά ωράρια λειτουργίας, αλλά και οι νέοι/ες που βγαίνουν να διασκεδάσουν στο κέντρο της Αθήνας και είναι κάτοικοι στους όμορους της Λεωφόρου Μεσογείων Δήμους (Παπάγου – Χολαργού, Φιλοθέης – Ψυχικού, Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης), να υποχρεώνονται στη χρήση του ταξί με διπλή νυχτερινή ταρίφα, ή να αναμένουν την έναρξη των πρώτων πρωϊνών δρομολογίων των ΜΜΜ.

Το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας της γραμμής 3 του Μετρό κατά 2 ώρες κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, σίγουρα βοηθάει, αλλά δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Στο πλαίσιο της «Μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης αξιολόγησης του υφιστάμενου συγκοινωνιακού δικτύου και προδιαγραφής παρεμβάσεων για την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς» που βρίσκεται σε εξέλιξη στον ΟΑΣΑ, χρειάζεται να ενταχθεί και ο σχεδιασμός και η λειτουργία νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής στον άξονα της Λεωφόρου Μεσογείων.

Εναλλακτικά, η γραμμή EXPRESS Χ 95 του Αεροδρομίου, με άρση των περιορισμών επιβίβασης – αποβίβασης για τις νυχτερινές ώρες, μπορεί να εξυπηρετήσει τον άξονα της λεωφόρου Μεσογείων.

Στις 24/05/2019 καταθέσαμε στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) επιστολή (αρ. πρωτ. 8234/24.05.2019) ζητώντας να εξετάσουν τη λειτουργία νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής στον άξονα της Λεωφόρου Μεσογείων.

Η απάντηση του ΟΑΣΑ (αρ. πρωτ. 8714/04.06.2019) είναι καταρχήν αρνητική, πλην όμως αφήνει ανοιχτό το ζήτημα να εξεταστεί η πρόταση στο μέλλον.

Με δεδομένη την κατάσταση που περιγράφεται στην απάντηση του ΟΑΣΑ, σας προτείνω τα Δημοτικά Συμβούλια των όμορων της Λεωφόρου Μεσογείων Δήμων να λάβουν απόφαση και να υποβάλουν αίτημα στον ΟΑΣΑ για την εξυπηρέτηση του άξονα της λεωφόρου Μεσογείων τις νυχτερινές ώρες από τη γραμμή EXPRESS   Χ 95 του Αεροδρομίου, με άρση του ειδικού καθεστώτος λειτουργίας, δηλαδή άρση των περιορισμών επιβίβασης – αποβίβασης τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Μετά τα μεσάνυχτα, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και η επιβατική κίνηση στη γραμμή EXPRESS Χ 95 είναι περιορισμένη. Η άρση λοιπόν των υφιστάμενων περιορισμών επιβίβασης – αποβίβασης είναι εφικτή, θα ενισχύσει τα έσοδα του ΟΑΣΑ και κυρίως θα εξυπηρετήσει τους εργαζόμενους και τη νεολαία των Δήμων μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού έλαβε ήδη, στη συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2019, ομόφωνη απόφαση για την υποβολή του αιτήματος στον ΟΑΣΑ. Θα σας κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση μόλις αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Με κοινές και συντονισμένες ενέργειες μπορούμε να επιτύχουμε την ικανοποίηση του αιτήματος.

Με εκτίμηση,

Ο επικεφαλής του Συνδυασμού

«ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού – Παπάγου»

και Δημοτικός Σύμβουλος Παπάγου – Χολαργού

                                                         Περικλής Ζήκας

 

Συνημμένα αρχεία

  1. Επιστολή στον ΟΑΣΑ ΑΕ με αρ. πρωτ. 8234/24.05.2019
  2. Απάντηση του ΟΑΣΑ ΑΕ με αρ. πρωτ. 8714/04.06.2019