Αγία Παρασκευή: Δάνειο για στέγαση σχολικής κοινότητας – διαγωνισμός

0
152
διαφήμιση

Αγία Παρασκευή: Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με την υπ’ αρ. 02/2020 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ω8ΚΥΩ6Υ-6ΥΒ) προτίθεται να προβεί στη σύναψη μακροχρόνιου δανείου
με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένη τράπεζα ή Χρηματοπιστωτικό
Ίδρυμα, για την υλοποίηση του έργου «Απαλλοτρίωση του ΟΤ 119- (Πρώην Σχολείο
Μακρή)» για τη στέγαση της σχολικής κοινότητας προϋπολογισμού 2.750.000,00 ευρώ,
όπως προβλέπεται από το άρθρο 264 του ν.3852/10.

Αγία Παρασκευή: Δάνειο για στέγαση σχολικής κοινότητας - διαγωνισμός
Αγία Παρασκευή: Δάνειο για στέγαση σχολικής κοινότητας – διαγωνισμός

Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 του Ν.3463/2006, καλεί όλα τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου καθώς και το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την κατάθεση
προσφορών μέχρι τις 14/02/2020 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής,
Λεωφόρος Μεσογείων 415-417 στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

Η προσφορά του δανείου θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κάτωθι όρους:

-Ύψος δανείου 2.750.000,00€
– Διάρκεια Δανείου τουλάχιστον 12 έτη με διετή περίοδο χάριτος και άμεση
διαθεσιμότητα κεφαλαίων (με την υπογραφή της σύμβασης)
– Επιτόκιο σταθερό που μπορεί να μετατραπεί σε κυμαινόμενο ή κυμαινόμενο που μπορεί να
μετατραπεί σε σταθερό, με ή χωρίς περίοδο χάριτος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής πληροί τις
προϋποθέσεις για λήψη δανείου όπως ορίζονται στο ν.3852/2010.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Δ/νση Δανείων /Τ.Ν.Π.Δ, Νομ.Προσώπων κ’
Επιχειρήσεων (Δ7)
Tηλ.2132116222
Fax: 213.2116220
Aκαδημίας 40, 10174 Αθήνα
Ε.Τ.Ε
Ηρώων Πολυτεχνείου και Γιαβάση
153 42, Αγία Παρασκευή
Τηλ 2106019701
Fax : 210.6019730
EUROBANK
Κεντρικό Κατάστημα
Οθωνος 8
105 57, Σύνταγμα
Τηλ.2111909532
Fax: 210.3222095
ALPHA BANK
Λ. Μεσογείων 493
153 42 Αγία Παρασκευή
Tel: 210.6072600
Fax: 210.3266003
Attica Bank
Λ. Μεσογείων 392Α
153 41 Αγία Παρασκευή
Tel: 2106009885
Fax: 210.6013784
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λ. Μεσογείων 406
Τηλ.2106085820
153 42 Αγία Παρασκευή
Fax: 2106009558