Δήμος Παπάγου – Χολαργού: Μία θέσης Ειδικού Συνεργάτη

0
357
Δήμος Παπάγου - Χολαργού Μία θέσης Ειδικού Συνεργάτη
Δήμος Παπάγου - Χολαργού Μία θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Δήμος Παπάγου – Χολαργού: Ο δήμος Παπάγου -Χολαργού αναζητάει ένα άτομο για την θέσης Ειδικού Συνεργάτη – βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07.

Δήμος Παπάγου - Χολαργού Μία θέσης Ειδικού Συνεργάτη
Δήμος Παπάγου – Χολαργού Μία θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπως ισχύουν σήμερα.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007), όπως ισχύουν σήμερα.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/18 , δυνάμει του οποίου, αντικαθίσταται από 19.07.2018 η παρ.1 του άρθρου 163 Ν.3584/2007 αναφορικά με τον αριθμό των ειδικών συμβούλων κλπ. και δυνάμει του οποίου ορίζεται ότι : “Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του ν. 3852/2010.
  • Το γεγονός ότι οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.31/36567/10.05.2019)
  • Την ανάγκη επικουρίας μου σε θέματα παρακολούθησης τεχνικών μελετών, ωρίμανσης και διαχείρισης τεχνικών έργων και έργων υποδομών, εφαρμογής της κτηματογράφησης στα όρια του  Δήμου Παπάγου – Χολαργού, καθώς και για την εύρυθμη  συνεργασία  του  γραφείου  του  Δημάρχου  με  την  Τεχνική  Υπηρεσία  για  την  απρόσκοπτη  υλοποίηση  του τεχνικού και επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου, η οποία κατά αντικείμενο και προσόντα θα είναι η εξής:

Ειδικός συνεργάτης ο/η οποίος/α θα έχει επιτελική και συμβουλευτική δράση σε θέματα τεχνικών μελετών, ωρίμανσης και διαχείρισης τεχνικών έργων και έργων υποδομών, καθώς και της εφαρμογής της κτηματογράφησης στα όρια του  Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με εμπειρία και γνώση στα ανωτέρω πεδία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, 

Γ) Άδεια  ασκήσεως  επαγγέλματος  Πολιτικού  Μηχανικού ή Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού και να είναι Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Δ)  Ειδίκευση  σε  επιστημονικό  ή  επαγγελματικό  τομέα  αρμοδιοτήτων  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  που  αποδεικνύεται  με  αξιόλογη  επιστημονική  ενασχόληση  (δημοσιεύσεις,  συμμετοχή  σε  συνέδρια,  ομάδες  εργασίας  κλπ) ή αξιόλογη  επαγγελματική  απασχόληση  ή  επαρκείς γνώσεις  και  σημαντική  εμπειρία, ανάλογη  με  τα  αντικείμενα  απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση  αυτή μπορεί  να  αποδεικνύεται  και  από  την  ιδιότητα  των  προσλαμβανομένων  ως  επαγγελματιών  ειδικής  εμπειρίας. 

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Προς τούτο, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλει εντός πενθημέρου από της δημοσιεύσεως περίληψης της παρούσας απόφασης στον τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη θέση:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι σε πρωτότυπο, νόμιμο επικυρωμένο αντίγραφο, ή απλό αντίγραφο, Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,
  • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
  • Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.
Πως θα γίνει η πλήρωση της θέσης

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου με απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο.  Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Ειδικός Συνεργάτης, δεν παρεμβάλλεται στη οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.

Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Η Εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη 

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί.

Κατά τη πράξη πρόσληψης, θα γίνει μνεία σχετικά με την εξασφάλιση πίστωσης για τη μισθοδοσία της εν λόγω θέσης Ειδικού  Συνεργάτη.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται από την επομένη της δημοσιεύσεως  και για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες στο Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (τηλ.  2132002852, 871, 911).  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Ηλίας Αποστολόπουλος