ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Γραμματέας, κατά προτίμηση Νοσηλεύτρια

0
285
ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Γραμματέας, κατά προτίμηση Νοσηλεύτρια
ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Γραμματέας, κατά προτίμηση Νοσηλεύτρια

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Γραμματέας, κατά προτίμηση Νοσηλεύτρια

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας, κατά προτίμηση Νοσηλεύτρια, για άμεση πρόσληψη σε μεγάλο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο των Βορείων Προαστίων. Γραμματειακή υποστήριξη κλινικού τμήματος. Αποστολή βιογραφικού roidisnt@hotmail.com, επικοινωνία 18:00-22:00 , email: roidisnt@hotmail.com , 6972802458

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Γραμματέας, κατά προτίμηση Νοσηλεύτρια
ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Γραμματέας, κατά προτίμηση Νοσηλεύτρια
τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ νΔ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ νΔ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ νΔ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ νΔ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ν