Πρόγραμμα ψηφοφορίας Δήμου Παπάγου – Χολαργού

0
170
Πρόγραμμα ψηφοφορίας Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Πρόγραμμα ψηφοφορίας Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Πρόγραμμα ψηφοφορίας Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Δείτε το πρόγραμμα ψηφοφορίας για τον δήμο Παπάγου – Χολαργό σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από την περιφέρεια.

Πρόγραμμα ψηφοφορίας Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Πρόγραμμα ψηφοφορίας Δήμου Παπάγου – Χολαργού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ. 26/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα
  2. Το Π.Δ. 56/2019 «Διάλυση Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση νέας Βουλής» που δημοσιεύτηκε στο αριθ.97/11-6-2019 Φ.Ε.Κ.
  3. Την αριθ. 309495/21-6-2019 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Καθορισμός των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας και κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα της Β1 ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ για τη διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

  1. Ως ημέρα ψηφοφορίας ορίζεται η Κυριακή 7 Ιουλίου 2019
  2. Η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας: 07.00 μέχρι 19.00
  3. Ο τόπος και τα καταστήματα ψηφοφορίας των εκλογέων του Δήμου με τις διευθύνσεις τους αναφέρονται στο Πρόγραμμα με τη σειρά που αναγράφονται στην οικεία απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, η οποία μας έχει κοινοποιηθεί και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr και το οποίο θα τοιχοκολληθεί.
  4. Τα ονόματα των υποψήφιων Βουλευτών αναγράφονται στο Πρόγραμμα με τη σειρά που αναφέρονται στην Προκήρυξη της Περιφερειάρχη Αττικής και βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου, καθώς και τα ονόματα των υποψήφιων Βουλευτών της Επικράτειας.
  5. Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών της Β1 ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ που ανήκει ο Δήμος μας είναι 44.
  6. Το παρόν δημοσιοποιείται βάσει της υπ’ αριθ. 332646/28-6-2019 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α