Παράσταση έως 11 Ιουνίου οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς

0
516
Παράσταση έως 11 Ιουνίου οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς
Παράσταση έως 11 Ιουνίου οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς
Ακολουθήστε μας στα social media

Παράσταση έως 11 Ιουνίου οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς

Παράταση θα πάρουν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς στην Αγιά Παρασκευή σύμφωνα με ανακοίνωση που έβγαλε ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος χτες Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019. Η παράταση έχει να κάνει με τις εγγραφές και επανεγγραφές των παιδιών στου παιδικούς σταθμούς της Αγίας Παρασκευής.

Παράσταση έως 11 Ιουνίου οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς
Παράσταση έως 11 Ιουνίου οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς

Οι Παιδικοί Σταθμοί Αγίας Παρασκευής ενημερώνουν τους γονείς ότι οι Εγγραφές-Επανεγγραφές Βρεφών και Νηπίων για την σχολική περίοδο 2019-2020 παρατείνονται και θα λήξουν την Τρίτη 11 Ιουνίου (αντί την Τετάρτη 5 Ιουνίου που έληγαν).

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες, 8:00πμ – 14:00μμ, στα γραφεία Διοίκησης των Σταθμών (Λεωφ. Μεσογείων 405, 2ος όροφος).

Τα έγγραφα: Αίτηση Εγγραφής – Επανεγγραφής, Όροι Φιλοξενίας & Λειτουργίας 2019-2020, Υπεύθυνη Δήλωση και Πιστοποιητικό Υγείας Βρέφους – Νηπίου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής εδώ: www.agiaparaskevi.gr/…/5842-dimos-ag-paraskevis-apo-15-maio…

Το τηλέφωνο επικοινωνίας με τους ΠΑΙΣΔΑΠ είναι 210 6391703.

Η Πρόεδρος των ΠΑΙΣΔΑΠ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗ

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Π α ράτ αση θα π ά ρ ου ν οι εγ γρ αφές σ το υς πα ιδι κ ο ύς σ τ  αθ μούς στην Α ιά Παρ ασκευή σύ μφ ω να  με α νακ οίνωση που έβγ αλε ο δήμαρχος Αγ ίας Παρ ασ κευ ής Γιά ννης Σ τα θόπουλος χτες Τ ετάρτη 05 Ιουνίου 20 19. Η  α ρά ταση έχει να κάνει με τις εγ γ ρ α φ έ ς και ε π α ν ε γ γ ρ α φ ές των πα ιδιών στ ου πα ιδ ικ ούς σταθμούς της Αγίας Π α ρ α σκευής. Οι Παιδικοί Σταθμοί Αγίας Παρασκευ ής ενημερώνουν  τους γονείς ότι οι Εγγρα φές-Επ α ν εγγ  ραφές Βρεφών και Νηπίων για την σχολική περίοδο 2019-2020 παρατείνονται και θα λήξουν την Τρίτη 11 Ιουνίου (αντί την Τετά ρτη 5 Ιουνίου που έληγαν).