ΟΑΕΔ Γαλατσίου: Ανακοίνωση για την τοποθέτηση ωφελούμενων της 4/2020

0
1305
Ακολουθήστε μας στα social media

ΟΑΕΔ Γαλατσίου: Ανακοίνωση για την τοποθέτηση ωφελούμενων της 4/2020

ΟΑΕΔ Γαλατσίου:Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Γαλατσίου, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη των επιτυχόντων του Προγράμματος Κοινωφελούς  Απασχόλησης ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το 10Ο κεφάλαιο  της 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης,  για λόγους δημόσιας υγείας και για την αποφυγή του συνωστισμού και συγχρωτισμού, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που τους έχει αποσταλεί το συστατικό σημείωμα από τον Ο.Α.Ε.Δ., όπως το αποστείλουν με τη σειρά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών και ακολούθως τα κάτωθι δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβουν γνώση,  ηλεκτρονικά στο  email: protokollo@galatsi.gr (μορφή pdf), με θέμα «ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ 4/2020-Ονοματεπώνυμο επιτυχών/ουσας».
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική αποστολή, τότε η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο Πρωτόκολλου  του Δήμου Γαλατσίου  ή ταχυδρομικώς  με συστημένη επιστολή με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ -Δημόσια  Πρόσκληση  4/2020» ,στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Γαλατσίου,  Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τ.Κ. 11146 Γαλάτσι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την, στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας:2132055325). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
OAED Galatsiou: Anakoinwsi gia tin topothetisi wfeloymenwn tis 4/2020
OAED Galatsiou: Anakoinwsi gia tin topothetisi wfeloymenwn tis 4/2020
Α. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Παρακαλούμε τα κάτωθι δικαιολογητικά να είναι σε ευκρινή μορφή:
1) Συστατικό Σημείωμα (που έχει αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ)
2) Νομιμοποιητικό έγγραφο της Ταυτότητας (και οι δύο όψεις)
3) Ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
4) Ο αριθμός Μητρώου Κοινωνίας Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
5) Ο αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
6) Φωτοαντίγραφο του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως ο μοναδικός ή ο πρώτος δικαιούχος.
7) Για τους ωφελούμενους που είναι ΑΜΕΑ ή που έχουν τέκνα με αναπηρία (σε ποσοστά και ιδιαιτερότητες που προβλέπονται στις παραγράφους της πρόσληψης), αποστέλλουν την σχετική γνωμάτευση ΚΕΠΑ.
8) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ.
9) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των δύο μηνών).
10) Τίτλος Σπουδών και τυχόν πρόσθετα προσόντα ανά ειδικότητα, όπως αυτά περιγράφονται στα παραρτήματα  II και III της Νο 4/2020  Δημόσια πρόσκλησης (επισυνάπτεται το αρχείο προς διευκόλυνσης).
11) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1989 (όπως αυτή είναι προπληρωμένη στο επισυναπτόμενο αρχείο) με φυσική υπογραφή.
*Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ Βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.
Προσοχή: Ο χρόνος απόκτησης των τυπικών προσόντων πρέπει να είναι πριν την 6/7/2020 και τα πρόσθετα προσόντα (άδειες άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωσης ή πιστοποιητικά κ.λ.π) πριν τις 3/8/2020.
Β. Πρόσληψη Επιτυχόντων Προγράμματος
Μετά τον έλεγχο,  των απαιτούμενων τυπικών προσόντων  και τίτλων σπουδών ανά ειδικότητα καθώς και των πρόσθετών προσόντων, που θα διενεργήσει το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Γαλατσίου  οι επιτυχόντες/ ωφελούμενοι θα προσληφθούν και θα τοποθετηθούν στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Δήμου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης – αποστολής του συστατικού σημειώματος.
Οι ωφελούμενοι που δεν θα αποδεχθούν την πρόσληψη τους, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email, protokollo@galatsi.gr. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 με τα πλήρη στοιχεία τους, στην οποία θα δηλώνουν  ότι:
«Δεν αποδέχομαι την θέση ειδικότητας ……………………………….. για την οποία έχω επιλεγεί στον Δήμο Γαλατσίου, σύμφωνα με  την Δημόσια Πρόσκληση 4/2020 ΟΑΕΔ».
Σε κάθε περίπτωση η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να είναι πλήρης και για τυχόν διευκρινήσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα  Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Γαλατσίου,στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132055325, Ηλ.Ταχ: prosopiko@galatsi.gr   και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.galatsi.gov.gr.  
Συνημμένη:
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1989  περί μη κωλύματος πρόσληψης.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ