Εκδηλώσεις Αθλητικών και Πολιτιστικών Τμημάτων ΔΟΠΑΠ

0
151
Εκδηλώσεις Αθλητικών και Πολιτιστικών Τμημάτων ΔΟΠΑΠ
Εκδηλώσεις Αθλητικών και Πολιτιστικών Τμημάτων ΔΟΠΑΠ

Δύο διαφορετικές εκδηλώσεις που περιμένει ο κόσμος θα πραγματοποιηθούν στον κηποθέατρο Παπάγου την Κυριακή και την Δευτέρα από το ΔΟΠΑΠ. Δείτε την πρόσκληση για την εκδήλωση.

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού κύριος Ηλίας Αποστολόπουλος και ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ κύριος Δημήτριος Οικονόμου σας προσκαλούν στις επιδείξεις των Αθλητικών και Πολιτιστικών Προγραμμάτων του ΔΟΠΑΠ.

Η εκδήλωση των αθλητικών τμημάτων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Ιουνίου και ώρα 19:30 στο Κηποθέατρο Παπάγου και οι εκδηλώσεις των πολιτιστικών τμημάτων θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 10 Ιουνίου και ώρα 19:30 στον ίδιο χώρο.

Σ τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι τ η ς