Δείτε τα πρώτα αποτελέσματα στον Βόρειο Τομέα 1 ώρα μετά

0
140
Δείτε τα πρώτα αποτελέσματα στον Βόρειο Τομέα 1 ώρα μετά
Δείτε τα πρώτα αποτελέσματα στον Βόρειο Τομέα 1 ώρα μετά

Δείτε τα πρώτα αποτελέσματα στον Βόρειο Τομέα 1 ώρα μετά

Βόρειο: Μια ώρα μετά και αφού έχει κλείσει η κάλπη τα πρώτα αποτελέσματα είναι γεγονός. Εδώ μπορείτε να δείτε τα πρώτα αποτελέσματα αφού έκλεισαν οι κάλπες και με 50 εκλογικά τμήματα ενσωμάτωση. Δείτε αναλυτικά

Δείτε τα πρώτα αποτελέσματα στον Βόρειο Τομέα 1 ώρα μετά
Δείτε τα πρώτα αποτελέσματα στον Βόρειο Τομέα 1 ώρα μετά
43,25
10.611
29,99
7.357
6,71
1.646
5,37
1.317
4,34
1.064
2,80
687
2,01
492
1,44
353
1,29
317
0,88
215
0,69
169
0,58
142
0,35
85
0,10
24
0,09
21
0,05
12
0,04
11
0,04
9
τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ο α υ τ ή ς