Δείτε τα αποτελέσματα στο 85,71% στον Χολαργό

0
961

Δείτε τα αποτελέσματα στο 85,71% στον Χολαργό

Χολαργό: Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στον δήμο Χολαργό όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής.

Δείτε τα αποτελέσματα του Παπάγου στο 83,33%

Πρώτη θέση ο Ηλίας Αποστολόπουλος με ποσοστό 64,65% και 5,321 ψήφοι

Δεύτερη θέση ο Κώστας Τίγκας με ποσοστό 13,04% και 1,073

Τρίτη θέση Ο Δημήτρης Τούτουζας με 10,38% και 854 ψήφοι

Τέταρτη θέση ο Νικήτας Κανάκης με 7,57% και 623 ψήφοι

Πέμπτη θέση ο Αντώνης Ρεκλήτης με 2,39% και 197 ψήφοι

Έκτη θέση ο Περικλής Ζήκας με 1,98% και 163 ψήφοι

Δείτε τα αποτελέσματα στο 85,71% στον Χολαργό
τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ νν