Περιφέρεια Αττικής: Ανακοινώνει γιαπρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ.

0
210
Ακολουθήστε μας στα social media

Περιφέρεια Αττικής: Ανακοινώνει γιαπρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ.

Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ πρωτ. 1154987/26-9-2023 (ΑΔΑ: ΨΑ4Ο7Λ7-ΕΟ9)

Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο) και δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο), για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2023.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του ν. 4765/2021.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή ή έχει εκδοθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων), στο Τμήμα
Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα (3ος όροφος), 
είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος: grammateia.ad@patt.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 28/09/2023 και λήγει την Δευτέρα 02/10/2023.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 294,82 KB27/09/23 03:15:37