Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα: Δημοτικό Συμβούλιο

0
711
Ακολουθήστε μας στα social media

Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα: Δημοτικό Συμβούλιο

Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα:Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, την 12η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος-Γραφείο Δημάρχου) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020 και κήρυξη οριστικών μειοδοτών.

2. Συγκρότηση ετήσιας διμελούς επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Κ.Η.Σ.Κ.).

3. Αλλαγή υπολόγων διαχειριστών των αποθεματικών του Δήμου-Ορισμός υπολόγου έργων.

4. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά Κ.Πουλάκη κλπ, ΕΕΤΑΑ και της αριθ. 5961/19 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών).

5. Άσκηση ή μη έφεσης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά Β.Καφεντζή κλπ. και της αριθ. 37/20 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών).

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ