Ζητείται άτομο για κάλυψη αναγκών των κοιμητηρίων Παπάγου – Χολαργού

0
338
Ζητείτε άτομο για κάλυψη αναγκών των κοιμητηρίων Παπάγου - Χολαργού
Ζητείτε άτομο για κάλυψη αναγκών των κοιμητηρίων Παπάγου - Χολαργού

Ζητείται άτομο για κάλυψη αναγκών των κοιμητηρίων Παπάγου – Χολαργού

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας δημοτικών κοιμητηρίων με κάλυψη δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές του Δήμου Παπάγου Χολαργού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Δ/νση Περικλέους 55, Χολαργός) από 14/06/2019 ημέρα Παρασκευή έως και 24/06/2019 ημέρα Δευτέρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ζητείτε άτομο για κάλυψη αναγκών των κοιμητηρίων Παπάγου - Χολαργού
Ζητείτε άτομο για κάλυψη αναγκών των κοιμητηρίων Παπάγου – Χολαργού

Έντυπα των αιτήσεων θα διατίθενται και από το γραφείο προσωπικού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εδώ θα βρείτε τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά

_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ1-2019_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΣΟΧ_6_1_ΣΟΧ_14-2-2019_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ1-2019

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ν