Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού: Προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του και Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ο.Κ.Α.Π.Α

0
178
Ακολουθήστε μας στα social media

Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού: Προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του και Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ο.Κ.Α.Π.Α

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.) (CPV) : 15511000-3), για χρονικό 24 (είκοσι τεσσάρων) μηνών, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 239.344,20 € πλέον Φ.Π.Α. 13%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 270.458,94 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) Α/Α συστήματος: 227194.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/10/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 4.786,88 € (τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι  ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών).

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ήτοι την 25/10/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι ποσού 9.573,76 € (εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 του ν. 4412/2016 και 1 του π.δ. 39/2017