Δήμος Μεταμόρφωσης: Προσλήψεις 12 θέσεις για εργασία

0
1204
Ακολουθήστε μας στα social media

Προσλήψεις 12 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (για τους κωδ. θέσεις 101-102-103). Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας αυτού από την αρμόδια αρχή
  • Αποδεικτικά εμπειρίας (βεβαιώσεις εργοδοτών, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 & 17 του Ν. 3584/2007.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία επιλέγονται.
  • Yπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώνουν την υπηρεσία που είχαν απασχοληθεί και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Σημείωση: Τα έντυπα αίτησης και των υπευθύνων δηλώσεων διατίθενται από την υπηρεσία του Δήμου.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης γίνεται στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, συντασσόμενου σχετικού πρακτικού ανάρτησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστοχώρο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Υποβολή αιτήσεων – προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου (Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Μεταμόρφωση), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2012900 & 213 2012920).

Η ανακοίνωση του δήμου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ