Δήμος Γαλατσίου: Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό.

0
218
Ακολουθήστε μας στα social media

Δήμος Γαλατσίου: Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν. 4765/2021, ως ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/τ.Α’/17-12-2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)».
 6. Την υπ’ αριθ. 9/22-2-2022 (ΑΔΑ:ΩΥΟΕΟΛΥΜ-ΓΞ8) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου με θέμα: «Έγκριση απασχόλησης φυσικών προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου –Βασίλης Παπαδιονυσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν.2527/97 για το έτος 2022».
 7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 90626/28-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΖ246ΜΤΛ6-ΓΤΔ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση σύναψης τριάντα πέντε (35) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου».
 8. Την υπ’ αριθ. 3/31-1-2023 (ΑΔΑ:ΩΧΘΟΟΛΥΜ-Ν6Λ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου σχετικά με τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
 9. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 36158/02-05-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ειδικότητα των ΠΕ Φυσικής αγωγής) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου “Βασίλης Παπαδιονυσίου” με αντίτιμο».
 10. Την υπ’ αριθ. 45/21-7-2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.3/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τον Καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου βάσει της 956/5-1-2023 εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη των κάτωθι φυσικών προσώπων (Καλλιτεχνικό Προσωπικό) για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών διάρκειας δέκα (10) μηνών:

 1. Ένα (1) άτομο, με ειδικότητα ΠΕ Ζωγράφων με αντικείμενο τη διδασκαλία στο Χώρο Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων (ΠΑΛΑΙ).
 2. Ένα (1) άτομο ΔΕ Χοροδιδάσκαλος, με ειδικότητα Μοντέρνος Χορός, με αντικείμενο τη διδασκαλία στο Χώρο Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων (ΠΑΛΑΙ).
 3. Ένα (1) άτομο, με ειδικότητα ΔΕ Κεραμικής με αντικείμενο τη διδασκαλία στο Χώρο Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων (ΠΑΛΑΙ).
 4. Ένα (1) άτομο ΔΕ μουσικής, με ειδικότητα διδασκαλία θεωρητικών στο Χώρο Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων (ΠΑΛΑΙ).

Η απασχόληση των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 περί «συμβάσεων μίσθωσης έργου», όπως ισχύει μετά την προσθήκη παραγράφων και τις αναριθμήσεις με το αρ. 10 του Ν. 3812/2009.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών ανάλογα με την ειδικότητα
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ανάλογα με την ειδικότητα

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους και ειδικότερα στο Γραφείο Πολιτιστικού και Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου 1ος όροφος εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών  που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας (ήτοι από 5/9/2023 έως και την 7/9/2023) στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ