Γαλάτσι: Δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

0
259
The Baker’s Χαλάνδρι Ζητάει προσωπικό για δουλειά
The Baker’s Χαλάνδρι Ζητάει προσωπικό για δουλειά
Ακολουθήστε μας στα social media

Γαλάτσι: Δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση για την πλήρωση  δύο (2)  θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου  Γαλατσίου.»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις της παρ.1δ ’του άρθρου 58 του ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007, (ΦΕΚ 143 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου (ΦΕΚ 2448/τ.Β’/20.05.2022).
 4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την πλήρωση δύο  (2) θέσεων  Ειδικών  Συνεργατών  Δημάρχου, σε θέματα: α) Αρχιτέκτονα Μηχανικού και β) Λογιστικής λειτουργίας  των Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Γαλατσίου.

The Baker’s Χαλάνδρι Ζητάει προσωπικό για δουλειά

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι πρόκειται  να προβεί στην πλήρωση  δύο (2) θέσεων  Ειδικών  Συνεργατών,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με αντικείμενο: α) θέματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού και  β) Λογιστικής υποστήριξης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να κατέχουν τα εξής γενικά και τυπικά προσόντα καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007(143 Α΄).

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17):
  • Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν.3584/2007).
  • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) βάσει του άρθρου 13 του Ν.3584/2007.
  • Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).

 

 • Να έχουν εκπληρώσει (προκειμένου περί αρρένων) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007).
 • Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007).
 • Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).
 • Να διαθέτον ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
 • Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας, με ανάλογη εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006 Α’ 114). Υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήμου, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, μπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου, καθώς και σχέδια αποφάσεων αναθέσεων, συμβάσεων και ενταλμάτων για τις Οικονομικές Υπηρεσίες.

 

 1. Για την θέση του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, απαιτούνται επιπλέον:

2.1 Να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισότιμου πτυχίου  ή διπλώματος της αλλοδαπής.

2.2 Να διαθέτουν  άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

2.3 Να έχουν ειδίκευση &  εμπειρία σχετικά με  θέματα Αρχιτέκτονα  Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.163 παρ.3Ατου Ν.3584/2007,«Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α’).

 

 1. Για την θέση του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα  Λογιστικής  λειτουργίας των    

     Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου, απαιτούνται επιπλέον:

3.1 Να είναι κάτοχοι πτυχίου Οικονομικού τμήματος  Α.Ε.Ι. η Τ.Ε.Ι. της  ημεδαπής, ή ισότιμου πτυχίου  της αλλοδαπής.

3.2 Να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή, τουλάχιστον Β’ τάξης.

3.3.Να έχουν ειδίκευση &  εμπειρία σχετικά με  θέματα  Οργάνωσης και Λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.163 παρ.3Ατου Ν.3584/2007, «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α’).

 

Για την πλήρωση των ανωτέρω   θέσεων,  οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν υπάρχουν κωλύματα (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007).
 • Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Τίτλοι σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.,ή το Ι.Τ.Ε. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.
 • Αντίγραφα των κατά περίπτωση απαιτούμενων αδειών άσκησης επαγγέλματος.
 • Αποδεικτικά για την απόδειξη σχετικής ειδίκευσης/εμπειρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στις διατάξεις του αρ.163 παρ.3Ατου Ν.3584/2007, «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (143 A’). Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

-Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

– Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 • Βιογραφικό σημείωμα.

 

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του  Δημάρχου, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλόλητα των προσλαμβανομένων  (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων  με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά υποβάλλονται, είτε Αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Γαλατσίου,  Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τ.Κ. 11146 Γαλάτσι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κας Ν. Ρηγάκου (τηλ.επικοινωνίας:2132055325), από 23.03.2023 μέχρι και την Παρασκευή 31η Μαρτίου 2023.          

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ